PL | EN

Zeszyt 5 – Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej

z5

Rynek pracy to miejsce, na którym spotykają się poszukujący pracę (podaż pracy) z pracodawcami (popyt na pracę). Silną stroną rynku pracy w aglomeracji poznańskiej na tle innych obszarów zurbanizowanych w Polsce jest wysoka liczba podmiotów gospodarczych i ich spore zróżnicowanie. Zapewniają one dużą liczbę miejsce pracy wysoką aktywność zawodową mieszkańców, co prowadzi do jednego z niższych poziomów bezrobocia w kraju. W publikacji przedstawiono dynamikę i strukturę rynku pracy oraz różnorodne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na ten rynek w ostatnich latach. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie rekomendacji dla potrzeb strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej.  

Autorzy:
Paweł Churski
Joanna Dominiak
Urszula Kaczmarek
Barbara Konecka-Szydłowska
Łukasz Mikuła
Robert Perdał
Anna Świdurska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010

Pobierz