PL | EN

Zeszyt 33 – SIEĆ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W METROPOLII POZNAŃ WOBEC REFORMY EDUKACJI

Prezentowana publikacja stanowi swego rodzaju „bilans otwarcia dla przeprowadzonej w ostatnich latach reformy edukacji, w odniesieniu do sytuacji szkolnictwa na obszarze działania Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W opracowaniu poruszono kilka istotnych zagadnień dotyczących stanu, uwarunkowań i perspektyw rozwoju szkół ponadpodstawowych. 

Są to: 

  • struktura przestrzenna sieci szkolnej i jej przekształcenia pod wpływem reformy
  • zasięgi oddziaływania szkół ponadpodstawowych
  • perspektywy demograficzne rynku edukacyjnego w kolejnych latach
  • preferencje uczniów w zakresie przebiegu dalszej edukacji oraz zachowań transportowych.

Analizy wyżej wymienionych zagadnień dokonano przy wykorzystaniu różnorodnych metod badawczych i źródeł informacji, wykraczających poza powszechnie dostępne dane statystyczne. Na szczególną uwagę zasługują informacje zebrane bezpośrednio w jednostkach samorządowych prowadzących placówki szkolne oraz pozyskane od samych uczniów za pomocą innowacyjnej metody geoankiety. Pełny bilans reformy będzie możliwy zapewne dopiero po upływie kilku lat od jej wdrożenia, natomiast dane przedstawione  w niniejszym tomie będą stanowić wartościowy punkt odniesienia dla prowadzonych w przyszłości badań nad stanem edukacji w Metropolii Poznań.

Pobierz