PL | EN

Zeszyt 32 – ZASTOSOWANIE APLIKACJI GEOANKIETY I GEODYSKUSJI W PARTYCYPACYJNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM – DOBRE PRAKTYKI

 

Od kilku lat w Polsce rośnie zainteresowanie partycypacją społeczną w procesach decyzyjnych, w tym także w dziedzinie gospodarki przestrzennej. Wzrasta znaczenie nowych metod partycypacji w zarządzaniu i planowaniu przestrzennym, opartych na systemach informacji geograficznej (PPGIS) i wykorzystujących internetowe środki komunikacji. Prezentowany podręcznik ma charakter metodyczny i adresowany jest przede wszystkim do władz lokalnych, pracowników administracji samorządowej i urbanistów, odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne.

Jego celem jest przekazanie wiedzy w zakresie zastosowań internetowych metod partycypacji społecznej wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie dokumentów planistycznych oraz podkreślenie znaczenia prowadzenia zaawansowanych konsultacji społecznych w procedurze planistycznej. W książce zaprezentowano dobre praktyki stosowania w gospodarce przestrzennej narzędzi PPGIS takich jak: geoankieta i geodyskusja, posługując się przykładami ich wdrożeń w miastach i gminach aglomeracji: poznańskiej i łódzkiej. Są one rezultatem badań prowadzonych przez zespół naukowców z Centrum Badań Metropolitalnych i Zakładu Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu „Geoportal wspierający partycypację społeczną w procesie planowania przestrzennego”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pobierz