PL | EN

Zeszyt 31 – FORMY I ZAKRES PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W PROCESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU

 

okladkaPublikacja podejmuje ważne dla rozwoju demokracji lokalnej zagadnienie partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego. Głównym jej celem jest identyfikacja stanu uspołeczniania procesu planowania przestrzennego w Poznaniu oraz wskazanie kierunków jego rozwoju na tle istniejących uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, społecznych oraz technologicznych. Realizacja tego celu wymagała z jednej strony przedstawienia podstaw teoretycznych dotyczących zjawiska partycypacji społecznej w procesie planowania i zarządzania na poziomie lokalnym, a z drugiej zbadania uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych partycypacyjnego planowania, jego mechanizmów oraz barier i ograniczeń. W pracy dokonano analizy uspołecznienia procedur planistycznych w Poznaniu.

Wybór Poznania podyktowany był faktem wprowadzenia już w 2007 roku przez jego samorząd pierwszej w Polsce rozbudowanej procedury podstawowych konsultacji społecznych MPZP, włączających mieszkańców w proces konsultacyjny na wczesnych etapach procedury planistycznej. Metodami zastosowanymi przez autora było uczestnictwo w 25 spotkaniach konsultacyjnych, podczas których przeprowadzono 350 ankiet z ich uczestnikami oraz analiza formalnych wniosków i uwag zgłaszanych do MPZP w Poznaniu. Badania tego typu nie były w Polsce wykonywane na szerszą skalę, stąd ze względów poznawczych oraz aplikacyjnych ich wyniki wydają się istotne z punktu widzenia modernizacji praktyki zarządzania i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym.

Pobierz