PL | EN

Zeszyt 3 – Krajobraz i dziedzictwo kulturowe wsi w aglomeracji poznańskiej

z3

Publikacja prezentuje wnioski z badań, których celem była dignoza obecnego stanu krajobrazu kulturowego na obszarach wiejskich aglomeracji poznańskiej oraz sformułowanie zasad jego kształtowania i ochrony. Badani objęły następujące zagadnienia: charakterystykę krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki form regionalnych, analizę walorów kulturowych, historycznych i estetyczno – wizualnych, ocenę dynamiki krajobrazu, skazanie kierunków i stref przekształceń oraz identyfikację zagrożeń, wynikających ze współczesnych trendów rozwojowych aglomeracji.
Ważnym elementem opracowania jest analiza i ocena istniejących instrumentów i działań w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego w gminach. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano założenia polityki krajobrazowej, która jest istotnym elementem strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej  

Autorzy:
Elżbieta Raszeja
Agnieszka Wilkaniec
Ewa de Mezer
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010

Pobierz