PL | EN

Zeszyt 17 – Usługi zdrowotne i socjalne w aglomeracji poznańskiej

z17Przedmiotem opracowania jest organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług zdrowotnych i socjalnych w aglomeracji poznańskiej. Ich jakość i dostępność są jednym z podstawowych czynników wpływających na poziom i warunki życia mieszkańców. Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej z jednej strony determinuje poczucie bezpieczeństwa indywidualnego i rodzinnego mieszkańców, z drugiej strony wpływa znacząco na procesy społeczne i gospodarcze w aglomeracji.
Waga problemów zdrowotnych jest duża, szczególnie w obliczu procesu starzenia się społeczeństwa i rozwoju chorób cywilizacyjnych, zjawisk o najsilniejszym natężeniu na obszarach wielkomiejskich. Aglomeracja poznańska reprezentuje jednocześnie jeden z najniższych w kraju poziomów zagrożenia problemami społecznymi. Jednak działania instytucji pomocy społecznej powinny sprowadzać się nie tylko do interwencji w sytuacjach kryzysowych jednostki i rodziny, ale szerzej tworzyć warunki do zaspokajania indywidualnych potrzeb i realizacji aspiracji życiowych. W pracy starano się zaprezentować silne i słabe strony badanych usług, mając na uwadze potrzebę stałej poprawy dostępności i standardu placówek służby zdrowia i pomocy społecznej w aglomeracji poznańskiej.

Autor: Urszula Kaczmarek

Pobierz