PL | EN

Zeszyt 14 – Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej

z14

Edukacja jest przedmiotem dużej troski społecznej i jednym z najistotniejszych zadań władz samorządowych. Dostępność placówek edukacyjnych, jakość i efektywność kształcenia, równości szans edukacyjnych, dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, racjonalne zarządzanie usługami edukacyjnymi, to niektóre z najważniejszych zagadnień badawczych. Prowadzenie dobrej i skutecznej polityki edukacyjnej szczególnego znaczenia nabiera na obszarach dużych aglomeracji miejskich. Tam w wyniku suburbanizacji, dochodzi do znacznych migracji dzieci i młodzieży, głównie między miastem centralnym a ościennymi gminami. Celem opracowania jest określenie potencjału edukacyjnego aglomeracji poznańskiej oraz analiza organizacji i funkcjonowania usług edukacyjnych, w szczególności realizowanych przez samorządy lokalne. Identyfikacja zależności w zakresie prze¬pływów uczniów może stanowić przyczynek do pro¬wadzenia zintegrowanej, aglomeracyjnej polityki edukacyjnej.

Autor: Artur Bajerski

Pobierz