PL | EN

FUNKCJONOWANIE I KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

okładkaCzas trwania: 2009 – 2011

Etap I  (2009):  Diagnoza i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej.
                           Tezy i założenia ogólnej strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej
Etap II  (2010.): Ogólna strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej 2020.
Etap III (2010): Sektorowe strategie i programy rozwoju
Etap IV (2011): Wdrażanie i monitorowanie strategii i programów rozwoju

Etap I to opracowania studialne i ekspertyzy mające na celu diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej aglomeracji oraz określenie pożądanych kierunków jej rozwoju jako wewnętrznie złożonego, ale dążącego do większej spójności, układu osadniczo-administracyjnego. W wyniku przeprowadzonych badań wskazane zostaną kierunki zmian funkcjonalnych i przestrzennych, które są konieczne dla podniesienia konkurencyjności całej aglomeracji (a w konsekwencji jej elementów składowych: miast i gmin) oraz jej większej integracji funkcjonalno-przestrzennej, w szczególności w sferach mających wpływ na rozwój gospodarczy i poprawę jakości życia mieszkańców. Wyniki etapu I stanowić będą podstawę do formułowania celów ogólnej strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej (Etap II) oraz wyznaczać będą priorytety w zakresie tworzenia strategii i programów sektorowych (Etap III). Diagnozy sporządzać będą naukowcy i eksperci czterech uczelni poznańskich, wchodzących w skład Konsorcjum badań nad aglomeracją poznańską. Opracowania i ekspertyzy zostaną przekazane wszystkim jednostkom samorządowym aglomeracji, a ich najważniejsze wyniki opublikowane w planowanej serii wydawniczej: Funkcjonowanie i kierunki rozwoju Aglomeracji Poznańskiej („Biała Księga Aglomeracji Poznańskiej”).

ZAKRES MERYTORYCZNY PRAC I ETAPU

Równolegle prowadzone będą badania nad dwoma podstawowymi filarami, istotnymi dla tworzenia przyszłej strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej:

1/ Konkurencyjnością aglomeracji i jej potencjałami rozwojowymi w wymiarze międzynarodowym i krajowym, oraz

2/ Spójnością wewnętrzną aglomeracji, tak w perspektywie współpracy polityczno-administracyjnej, jak i integracji gospodarczej, infrastrukturalnej i społecznej.

Te dwa podejścia są adekwatne do rozwiązań stosowanych w nowoczesnych, integrujących się przestrzennie i funkcjonalnie europejskich regionach miejskich. Rezultatem tego etapu będą szczegółowe opracowania diagnostyczne na temat uwarunkowań, stanu i kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego i terytorialno-administracyjnego aglomeracji poznańskiej oraz identyfikacja głównych problemów jej funkcjonowania. Część diagnostyczno-kierunkową kończy opracowanie tez i założeń ogólnej strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej.

PARTNERZY PROJEKTU

Koordynator:
Centrum Badań Metropolitalnych (CBM) – www.cbm.oneai.pl

Współpracownicy: 
Politechnika Poznańska  – www.put.poznan.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – www.ue.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – www.puls.edu.pl

Partnerzy:
Miasta i gminy Rady Aglomeracji Poznańskiej – www.aglomeracja.poznan.pl

 ZESPOŁY PROBLEMOWE

Skład zespołów badawczych, uczestniczących w projekcie:
„FUNKCJONOWANIE I KIERUNKI ROZWOJU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”

Aby zapoznać się ze Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej prosimy o kontakt z Centrum Badań Metropolitalnych: cbm@amu.edu.pl