PL | EN

Biblioteka aglomeracji poznańskiej

Zeszyt 3 – Krajobraz i dziedzictwo kulturowe wsi w aglomeracji poznańskiej

z3

Publikacja prezentuje wnioski z badań, których celem była dignoza obecnego stanu krajobrazu kulturowego na obszarach wiejskich aglomeracji poznańskiej oraz sformułowanie zasad jego kształtowania i ochrony. Badani objęły następujące zagadnienia: charakterystykę krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki form regionalnych, analizę walorów kulturowych, historycznych i estetyczno – wizualnych, ocenę dynamiki krajobrazu, skazanie kierunków i stref przekształceń oraz identyfikację zagrożeń, wynikających ze współczesnych trendów rozwojowych aglomeracji. Czytaj więcej

Zeszyt 2 – Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej

z2Środowisko przyrodnicze to zespół wielu powiązanych ze sobą komponentów przyrody ożywionej i nieożywionej. Mają one istotny wpływ na rozwój przestrzenny i społeczno – gospodarczy obszarów silnie zurbanizowanych mimo ich znacznego przekształcenia. Zasoby przyrody to element krajobrazu, lokalne zaplecze surowcowe, warunki uprawiania turystyki i rekreacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
W publikacji przedstawiono zarówno aktualny stan, jak i dynamikę zmian najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego aglomeracji poznańskiej, z racji dużej lesistości i jeziorności uznawanej za aglomerację zieloną i błękitną. Stawia to szczególne wymagania w zakresie ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, zwłaszcza wobec silnej presji suburbanizacji.   Czytaj więcej

Zeszyt 1 – Leśnictwo i gospodarka leśna na obszarze aglomeracji poznańskiej

zeszyt1Zeszyt 1 Biblioteki Aglomeracji Poznańskiej jest dziełem pracowników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawiającym leśnictwo i gospodarkę leśną na obszarze aglomeracji poznańskiej. Książka wprowadza historię lasów w obszarach zarabizowanych w Polsce, wyjaśnia podstawowe pojęcia oraz przybliża najważniejsze akty prawne związane z funkcjonowaniem lasów w Polsce.
W części diagnostycznej autorzy dokonują szczegółowej charakterystyki lasów w aglomeracji, przedstawiają ich genezę, stan i rozmieszczenie oraz uwarunkowania instytucjonalne i przyrodniczo-leśne. Czytaj więcej