PL | EN

Biblioteka aglomeracji poznańskiej

Zeszyt 13 – Procesy demograficzne w aglomeracji poznańskiej w latach: 1999 – 2009

z13

Silne zmiany w rozmieszczeniu ludności, intensywne migracje, procesy starzenia się społeczeństwa, to cechy charakterystyczne dla obszarów silnie zurbanizowanych. Dynamika i zróżnicowanie przestrzenne zmian demograficznych na terenach wielkomiejskich mają daleko idące konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego, szczególnie dla rozwoju infra¬struktury technicznej i społecznej, kształtowania się rynku pracy, usług edukacyjnych i zdrowotnych.
Celem opracowania jest analiza struktury oraz dynamiki ludności w aglomeracji poznańskiej. Tłem rozważań są zmiany demograficzne zachodzące w województwie wielkopolskim oraz w innych aglomeracjach w Polsce. Czytaj więcej

Zeszyt 12 – Spójność terytorialno-administracyjna aglomeracji poznańskiej

z12

Dynamiczny rozwój powiązań funkcjonalno-przestrzennych między miastem a jego otoczeniem stwarza
przesłanki nie tylko do intensywnej kooperacji między jednostkami terytorialnymi, ale także do rozbudowy prawno-organizacyjnych, zinstytucjonalizowanych form współzarządzania. Integracja metropolitalna staje się coraz istotniejszym warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem pracy jest ocena aktualnego stanu spójności zarządzania terytorialnego na obszarze aglomeracji poznańskiej i wskazanie kierunków dalszej integracji samorządów zarówno w zakresie inicjatyw oddolnych, jak i w kontekście rozwiązań odgórnych (projekt „ustawy metropolitalnej”). Czytaj więcej

Zeszyt 11 – Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej

z11

Potencjał gospodarczy to jeden z najważniejszych czynników rozwoju każdej jednostki terytorialnej, w szczególności kształtujących się w Polsce metropolii. Autorzy publikacji, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przedstawiają stan, zróżnicowanie przestrzenne i zmiany struktury gospodarki aglomeracji poznańskiej, w tym sytuację sektora B+ R. Analiza obejmuje także zróżnicowanie dochodów własnych miast i gmin, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów podatkowych, oraz wykorzystywanie środków unijnych na rzecz wspierania innowacyjności. Czytaj więcej

Zeszyt 10 – Infrastruktura techniczna i usługi komunalne w aglomeracji poznańskiej

z10

Poziom rozwoju i efektywność funkcjonowania infrastruktury technicznej stanowi jeden z najważniejszych elementów, który warunkuje poziom życia mieszkańców oraz konkurencyjność miast i aglomeracji miejskich. Sprawnie działająca, nowoczesna gospodarka komunalna decyduje o rozwoju mieszkalnictwa, przemysłu, rolnictwa oraz innych gałęzi gospodarki i usług, jest miarą osiągniętego standardu cywilizacyjnego.
W publikacji zaprezentowano diagnozę najważniejszych sektorów inżynieryjnych gospodarki komunalnej aglomeracji poznańskiej, do których należą: wodociągi i kanalizacja, odpady komunalne, energia elektryczna, ciepło, gaz, telekomunikacja, oraz wskazano główne kierunki ich strategicznego planowania. Czytaj więcej

Zeszyt 9 – Strategie rozwoju wybranych obszarów metropolitalnych w Europie. Rekomendacje dla aglomeracji poznańskiej

z9W obliczu coraz poważniejszych wyzwań rozwojowych stających przed miastami i otaczającymi je obszarami, na całym świecie obserwuje się procesy integracji metropolitalnej, Polega ona często na dobrowolnej współpracy ośrodka centralnego z otaczającymi gminami i innymi jednostkami terytorialnymi. Obszary metropolitalne opracowują wspólne strategie rozwoju i systemy ich wdrażania, tak aby razem osiągać wspólne cele rozwojowe.
W publikacji zaprezentowano doświadczenia wybranych obszarów metropolitalnych w Europie (m.in. Barcelony, Helsinek, Manchesteru i Stuttgartu), których podjęto działania integracyjne. Czytaj więcej

Zeszyt 8 -Transport w aglomeracji poznańskiej

z8

Aglomeracja poznańska jest jednym z największych węzłów drogowych, kolejowych i lotniczych kraju. Tu zbiegają się także ważne szlaki transportowe o znaczeniu międzynarodowym. Wysoki poziom motoryzacji, silna suburbanizacja i znaczna mobilność mieszkańców powodują, że zagadnienia transportowe należą obecnie do najistotniejszych problemów w rozwoju miasta Poznania i okolicznych gmin.
W publikacji zaprezentowano stan oraz funkcjonowanie sieci drogowej i kolejowej, portu lotniczego Poznań-Ławica oraz sieci dróg rowerowych na terenie aglomeracji poznańskiej. Czytaj więcej

Zeszyt 7 – Sport w aglomeracji poznańskiej

z7

Współczesny sport pełni wiele istotnych funkcji społecznych: zdrowotną, edukacyjną, integracyjną. Ważna jest też funkcja miastotwórcza, gdyż infrastruktura sportowa stanowi znaczący element struktury przestrzennej, silnie warunkuje jakość życia, a także decyduje o marce miasta czy gminy. W publikacji przedstawiono poziom rozwoju sportu na obszarze aglomeracji poznańskiej. Głównym ośrodkiem sportowym aglomeracji jest miasto Poznań, dysponujące wieloma obiektami sportowymi oraz klubami rangi krajowej i międzynarodowej. To miejsce organizacji wielu imprez sportowych. Czytaj więcej

Zeszyt 6 – Marketing terytorialny w aglomeracji poznańskiej

z6

W Polsce zarówno najmniejsze jednostki terytorialne – gminy, jak i miasta oraz regiony, a także dopiero formujące się metropolie coraz częściej wykorzystują podejście marketingowe z zarządzaniu. Celem opracowana jest identyfikacja poziomu orientacji marketingowej jednostek samorządowych tworzących aglomeracją poznańską. W publikacji pokazano uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, wpływające na kierunki budowy marki aglomeracji poznańskiej i jej promocji. Omówiono aktualne trendy w marketingu terytorialnym, szczególnie doświadczenia innych metropolii europejskich. W oparciu o analizę czynników oddziałujących na strategiczne decyzje w dziedzinie marketingu/promocji przedstawiono rekomendacje w zakresie kształtowania marki i aktywności promocyjnej dla całej aglomeracji poznańskiej. Czytaj więcej

Zeszyt 5 – Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej

z5

Rynek pracy to miejsce, na którym spotykają się poszukujący pracę (podaż pracy) z pracodawcami (popyt na pracę). Silną stroną rynku pracy w aglomeracji poznańskiej na tle innych obszarów zurbanizowanych w Polsce jest wysoka liczba podmiotów gospodarczych i ich spore zróżnicowanie. Zapewniają one dużą liczbę miejsce pracy wysoką aktywność zawodową mieszkańców, co prowadzi do jednego z niższych poziomów bezrobocia w kraju. W publikacji przedstawiono dynamikę i strukturę rynku pracy oraz różnorodne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na ten rynek w ostatnich latach. Czytaj więcej

Zeszyt 4 – Wyzwania i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej

z4

Dynamika zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych stawia przed mieszkańcami i władzami lokalnymi obszarów wielkomiejskich nowe wyzwanie. Jest nim wyznaczenie kierunków działania, gwarantujących zrównoważony rozwój oraz stałe podnoszenie poziomu życia mieszkańców na całym silnie zurbanizowanym terenie.
Niniejsza publikacja to zbiór trzech artykułów na temat głównych problemów i kierunków rozwoju aglomeracji poznańskiej. Czytaj więcej