PL | EN

Biblioteka aglomeracji poznańskiej

Zeszyt 23 – Wizerunek społeczny i medialny Poznania na tle dużych miast Polski

Wizerunek miasta to zbiór poglądów i wyobrażeń na temat materialnych i niematerialnych jego wytworów oraz samych mieszkańców. Jest on coraz częściej przedmiotem badań naukowych a także ocen społecznych i medialnych.

Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie współczesnego wizerunku Poznania w aspekcie głównych cech opisujących miasto: funkcji, zagospodarowania, estetyki, atmosfery, atrakcyjności turystycznej i biznesowej.

Czytaj więcej

Zeszyt 22 – Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii krajowych i europejskich

z22Konkurencyjność miast to temat poruszany w coraz większym stopniu nie tylko przez ekonomistów i polityków, ale także media i mieszkańców. Miasta dostrzegają, że muszą być bardziej konkurencyjne w przyciąganiu inwestorów, kreowaniu wizerunku, dostarczaniu usług, przekazywaniu wartości pożądanych przez mieszkańców i świat zewnętrzny.

Prezentowany zeszyt „Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii krajowych i europejskich” jest częścią raportu wykonanego dla miasta Poznania w celu wspierania działań samorządu na polu podnoszenia konkurencyjności miasta. Czytaj więcej

Zeszyt 21- Współpraca środowiska gospodarczego z samorządem terytorialnym w aglomeracji poznańskiej

z21Jednym z istotnych elementów zarządzania terytorialnego w obszarach metropolitalnych jest współpraca samorządu terytorialnego ze środowiskiem gospodarczym. W polskiej literaturze przedmiotu nie ma kompleksowych opracowań dotyczących roli samorządu terytorialnego w systemie wieloszczeblowego zarządzania. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim analiz opisujących relacje pomiędzy samorządem terytorialnym a organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

W niniejszym opracowaniu starano się zidentyfikować typ relacji pomiędzy środowiskiem gospodarczym a samorządem terytorialnym na obszarze aglomeracji poznańskiej. Czytaj więcej

Zeszyt 20 – Turystyka w aglomeracji poznańskiej

z20

Celem opracowania jest kompleksowa analiza stanu oraz perspektyw rozwoju turystyki w aglomeracji poznańskiej. W pracy po zaprezentowaniu teoretycznych podstaw problemu, dokonano rozpoznania i oceny walorów oraz zagospodarowania turystycznego Poznania i jego strefy podmiejskiej. Na tym tle przeprowadzono analizę ruchu turystycznego oraz wskazano pozycję aglomeracji poznańskiej na rynku turystycznym. Dało to podstawy do opracowania programu metropolitalnej oferty turystycznej na tym obszarze. Głównym jego zamierzeniem stała się koordynacja różnych działań i inicjatyw turystycznych podejmowanych w ramach aglomeracji. Czytaj więcej

Zeszyt 19 – Transport publiczny w aglomeracji poznańskiej – propozycje usprawnień

z19

Zbiorowy transport publiczny jest podstawowym elementem funkcjonowania aglomeracji poznańskiej i warunkiem jej zrównoważonego rozwoju. Jest także gwarantem mobilności mieszkańców aglomeracji, zwłaszcza obecnie, kiedy poruszanie się własnym samochodem jest niezwykle utrudnione ze względu na wysoki poziom kongestii transportowej sieci drogowej.

Niniejszy zeszyt Aglomeracji Poznańskiej zawiera osiem artykułów, w których autorzy posługując się wynikami własnych badań , proponują konkretne usprawnienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego, mając na uwadze przede wszystkim podniesienie jego konkurencyjności wobec podróży realizowanych własnym samochodem. Czytaj więcej

Zeszyt 18 – Założenia i proces budowy strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej

z18Celem publikacji jest przedstawienie przesłanek, metodologii i procesu budowy strategii rozwoju dla obszaru aglomeracji miejskiej. Opracowania strategiczne dla obszarów metropolitalnych mają nietypowy charakter z uwagi na ich brak umocowania prawnego, dobrowolny i nieformalny charakter, a przede wszystkim wielość podmiotów -jednostek zarządzania -dla których adresowana jest strategia. Jest to więc zagadnienie interesujące ze względów tak teoretycznych jak i praktycznych, warte opisu i oceny. Czytaj więcej

Zeszyt 17 – Usługi zdrowotne i socjalne w aglomeracji poznańskiej

z17Przedmiotem opracowania jest organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług zdrowotnych i socjalnych w aglomeracji poznańskiej. Ich jakość i dostępność są jednym z podstawowych czynników wpływających na poziom i warunki życia mieszkańców. Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej z jednej strony determinuje poczucie bezpieczeństwa indywidualnego i rodzinnego mieszkańców, z drugiej strony wpływa znacząco na procesy społeczne i gospodarcze w aglomeracji.
Waga problemów zdrowotnych jest duża, szczególnie w obliczu procesu starzenia się społeczeństwa i rozwoju chorób cywilizacyjnych, zjawisk o najsilniejszym natężeniu na obszarach wielkomiejskich. Czytaj więcej

Zeszyt 16 – Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej

z16

W strefach żywicielskich, wokół dużych miast przez dziesiątki lat wykształcał się specyficzny typ rolnictwa, ich mieszkańcom produkty o wysokich walorach odżywczych. Poza funkcją żywicielską na obszarach aglomeracji miejskich rozwinęły się gospodarstwa zaspakajające potrzeby o innym charakterze: produkcja kwiatów, szkółkarstwo drzew i krzewów, wreszcie gospodarstwa nastawione na rekreację i agroturystykę. Poza funkcją żywicielską, tereny rolnicze kształtują krajobraz wiejski i uczestniczą w zachowaniu równowagi środowiska geograficznego.
W strefie podmiejskiej Poznania od kilkunastu lat trwa proces marginalizacji gospodarki rolnej. Czytaj więcej

Zeszyt 15 – Funkcjonowanie i integracja aglomeracji poznańskiej w opinii mieszkańców i polityków lokalnych

z15

Doświadczenia krajów zachodnich wskazują, że postępy integracji zarządzania terytorialnego w aglomeracjach miejskich zależą przede wszystkim od dwóch istotnych czynników: woli politycznej oraz poparcia społecznego. Właściwa diagnoza problemów oraz perspektyw współpracy aglomeracyjnej wymaga więc zbadania postaw społecznych oraz nastawienia liderów politycznych do idei i zakresu współpracy międzygminnej.
W pracy przedstawione zostały wyniki badań ankietowych, w których wzięło udział 1147 mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Czytaj więcej

Zeszyt 14 – Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej

z14

Edukacja jest przedmiotem dużej troski społecznej i jednym z najistotniejszych zadań władz samorządowych. Dostępność placówek edukacyjnych, jakość i efektywność kształcenia, równości szans edukacyjnych, dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, racjonalne zarządzanie usługami edukacyjnymi, to niektóre z najważniejszych zagadnień badawczych. Prowadzenie dobrej i skutecznej polityki edukacyjnej szczególnego znaczenia nabiera na obszarach dużych aglomeracji miejskich. Tam w wyniku suburbanizacji, dochodzi do znacznych migracji dzieci i młodzieży, głównie między miastem centralnym a ościennymi gminami. Czytaj więcej