PL | EN

Publikacje

Zeszyt 33 – SIEĆ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W METROPOLII POZNAŃ WOBEC REFORMY EDUKACJI

Prezentowana publikacja stanowi swego rodzaju „bilans otwarcia dla przeprowadzonej w ostatnich latach reformy edukacji, w odniesieniu do sytuacji szkolnictwa na obszarze działania Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W opracowaniu poruszono kilka istotnych zagadnień dotyczących stanu, uwarunkowań i perspektyw rozwoju szkół ponadpodstawowych. 

Są to: 

  • struktura przestrzenna sieci szkolnej i jej przekształcenia pod wpływem reformy
  • zasięgi oddziaływania szkół ponadpodstawowych
  • perspektywy demograficzne rynku edukacyjnego w kolejnych latach
  • preferencje uczniów w zakresie przebiegu dalszej edukacji oraz zachowań transportowych.

Czytaj więcej

Zeszyt 32 – ZASTOSOWANIE APLIKACJI GEOANKIETY I GEODYSKUSJI W PARTYCYPACYJNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM – DOBRE PRAKTYKI

 

Od kilku lat w Polsce rośnie zainteresowanie partycypacją społeczną w procesach decyzyjnych, w tym także w dziedzinie gospodarki przestrzennej. Wzrasta znaczenie nowych metod partycypacji w zarządzaniu i planowaniu przestrzennym, opartych na systemach informacji geograficznej (PPGIS) i wykorzystujących internetowe środki komunikacji. Prezentowany podręcznik ma charakter metodyczny i adresowany jest przede wszystkim do władz lokalnych, pracowników administracji samorządowej i urbanistów, odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne.

Czytaj więcej

Zeszyt 31 – FORMY I ZAKRES PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W PROCESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU

 

okladkaPublikacja podejmuje ważne dla rozwoju demokracji lokalnej zagadnienie partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego. Głównym jej celem jest identyfikacja stanu uspołeczniania procesu planowania przestrzennego w Poznaniu oraz wskazanie kierunków jego rozwoju na tle istniejących uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, społecznych oraz technologicznych. Realizacja tego celu wymagała z jednej strony przedstawienia podstaw teoretycznych dotyczących zjawiska partycypacji społecznej w procesie planowania i zarządzania na poziomie lokalnym, a z drugiej zbadania uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych partycypacyjnego planowania, jego mechanizmów oraz barier i ograniczeń. W pracy dokonano analizy uspołecznienia procedur planistycznych w Poznaniu.

Czytaj więcej

Zeszyt 30 – USTAWA KRAJOBRAZOWA – PODRĘCZNIK WDRAŻANIA DLA GMIN

Prezentowana książka stanowi praktyczne wprowadzenie do tematyki wdrażania „ustawy krajobrazowej”, adresowane przede wszystkim do władz miast i gmin oraz pracowników administracji samorządowej. Opracowanie nie ogranicza się do samego komentarza ustawy, ale traktuje zagadnienie szerzej, opisując sferę konkretnych działań niezbędnych do podjęcia przez samorządy, nie tylko legislacyjnych czy administracyjnych, ale także organizatorskich i promocyjnych.

Czytaj więcej

Zeszyt 29 – STAN I KIERUNKI ROZWOJU MIESZKALNICTWA W METROPOLII POZNAŃ

BAP29

Rynek mieszkaniowy stanowi specyficzny segment rynku nieruchomości. Mieszkania pełnią bowiem wiele istotnych funkcji – służą życiu, podtrzymaniu egzystencji, pracy, zapewniają bezpieczeństwo, realizację podstawowych potrzeb gospodarstw domowych. Mogą być także dobrem, które ukazuje czy potwierdza pewien prestiż społeczny, albo stać się przedmiotem krótko- lub długoterminowego inwestowania. Nie ulega wątpliwości, że mieszkania są także podstawowym składnikiem majątku rodzin, a ich znaczenie w rozwoju społeczno-gospodarczym traktuje się na tyle poważnie, że pozostają w obszarze zainteresowania nie tylko władz na szczeblu centralnym, ale i lokalnym.

Czytaj więcej

Zeszyt 28 – DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNA SZKÓŁ ORAZ WARUNKI I WYNIKI NAUCZANIA W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

20170321_112157Sektor usług edukacyjnych w Polsce podlega od lat 90-tych XX w. nieustannym przekształceniom związanym z procesami decentralizacji oraz urynkowienia. W aglomeracji poznańskiej, oprócz zmian organizacyjno-własnościowych, istotnym elementem wpływającym w ostatnich latach na kształtowanie sieci szkolnej są zmiany demograficzne oraz proces suburbanizacji, zachodzący intensywnie w gminach podmiejskich od co najmniej 15 lat. 

Czytaj więcej

Zeszyt 27 – INTEGRACJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W METROPOLII POZNAŃ – PROBLEMY, METODY, OSIĄGNIĘCIA

20170321_105859W obliczu braku efektywnych ustawowych instrumentów zintegrowanego planowania metropolitalnego, szczególnego znaczenia nabierają wszelkie formy planowania „miękkiego” (ang. soft planning), oparte na dobrowolnej współpracy zainteresowanych jednostek samorządu lokalnego. Przykładem tego rodzaju oddolnego podejścia do integracji planowania jest Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, opracowana przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Czytaj więcej

Zeszyt 26 – DELIMITACJA POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

Aglomeracja poznańska, poznański obszar metropolitalny – to najczęściej używane terminy, które w oparciu o różne kryteria określają silnie zurbanizowany region w centralnej części Wielkopolski. Jest on jednym z głównych elementów współczesnego układu osadniczego, nie tylko w skali Polski ale i Europy. Dynamika suburbanizacji i metropolizacji, różnorodność przyjmowanych kryteriów (strukturalnych i funkcjonalnych) w delimitacji poznańskiego obszaru metropolitalnego, a przede wszystkim jej docelowe przeznaczenie powodują, że w ostatnich latach obserwuje się wiele różnorodnych opracowań, przedstawiających zasięg powiązań miasta.

Czytaj więcej

Zeszyt 25 – SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU KOLEI METROPOLITALNEJ W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Systemy kolei metropolitalnej są w wielu częściach podstawowymi elementami transportu miejskiego i regionalnego. Stanowią one szybki i bezpieczny środek transportu miejskiego i regionalnego. Stanowią one szybki i bezpieczny środek transportu, z którego codziennie korzystają miliony pasażerów. O potrzebie powstania systemu kolei aglomeracyjnej (metropolitalnej) w Poznaniu i jego strefie podmiejski mówi się już od lat 70. XX w. Od kilku lat w dokumentach strategicznych i planistycznych poznańskiego obszaru metropolitalnego jako jedno z kluczowych wyzwań wymienia się stworzenie systemu kolei metropolitalnej.

Czytaj więcej

Zeszyt 24 – MIGRACJE WAHADŁOWE LUDNOŚCI W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Aglomeracja poznańska to liczący blisko milion mieszkańców obszar wielkomiejski. Dzięki dobrze wykształconej infrastrukturze transportowej, środkami komunikacji publicznej i indywidualnej codziennie do miejsc pracy i szkół przemieszczają się tu dziesiątki tysięcy ludzi. Celem prezentowanej publikacji jest określenie kierunków, intensywności oraz skutków codziennych migracji ludności na obszarze Poznania i gmin powiatu poznańskiego.

Czytaj więcej