PL | EN

Author Archives: adminon

Zeszyt 5 – Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej

z5

Rynek pracy to miejsce, na którym spotykają się poszukujący pracę (podaż pracy) z pracodawcami (popyt na pracę). Silną stroną rynku pracy w aglomeracji poznańskiej na tle innych obszarów zurbanizowanych w Polsce jest wysoka liczba podmiotów gospodarczych i ich spore zróżnicowanie. Zapewniają one dużą liczbę miejsce pracy wysoką aktywność zawodową mieszkańców, co prowadzi do jednego z niższych poziomów bezrobocia w kraju. W publikacji przedstawiono dynamikę i strukturę rynku pracy oraz różnorodne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na ten rynek w ostatnich latach. Czytaj więcej

Zeszyt 6 – Marketing terytorialny w aglomeracji poznańskiej

z6

W Polsce zarówno najmniejsze jednostki terytorialne – gminy, jak i miasta oraz regiony, a także dopiero formujące się metropolie coraz częściej wykorzystują podejście marketingowe z zarządzaniu. Celem opracowana jest identyfikacja poziomu orientacji marketingowej jednostek samorządowych tworzących aglomeracją poznańską. W publikacji pokazano uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, wpływające na kierunki budowy marki aglomeracji poznańskiej i jej promocji. Omówiono aktualne trendy w marketingu terytorialnym, szczególnie doświadczenia innych metropolii europejskich. W oparciu o analizę czynników oddziałujących na strategiczne decyzje w dziedzinie marketingu/promocji przedstawiono rekomendacje w zakresie kształtowania marki i aktywności promocyjnej dla całej aglomeracji poznańskiej. Czytaj więcej

Zeszyt 7 – Sport w aglomeracji poznańskiej

z7

Współczesny sport pełni wiele istotnych funkcji społecznych: zdrowotną, edukacyjną, integracyjną. Ważna jest też funkcja miastotwórcza, gdyż infrastruktura sportowa stanowi znaczący element struktury przestrzennej, silnie warunkuje jakość życia, a także decyduje o marce miasta czy gminy. W publikacji przedstawiono poziom rozwoju sportu na obszarze aglomeracji poznańskiej. Głównym ośrodkiem sportowym aglomeracji jest miasto Poznań, dysponujące wieloma obiektami sportowymi oraz klubami rangi krajowej i międzynarodowej. To miejsce organizacji wielu imprez sportowych. Czytaj więcej

Zeszyt 8 -Transport w aglomeracji poznańskiej

z8

Aglomeracja poznańska jest jednym z największych węzłów drogowych, kolejowych i lotniczych kraju. Tu zbiegają się także ważne szlaki transportowe o znaczeniu międzynarodowym. Wysoki poziom motoryzacji, silna suburbanizacja i znaczna mobilność mieszkańców powodują, że zagadnienia transportowe należą obecnie do najistotniejszych problemów w rozwoju miasta Poznania i okolicznych gmin.
W publikacji zaprezentowano stan oraz funkcjonowanie sieci drogowej i kolejowej, portu lotniczego Poznań-Ławica oraz sieci dróg rowerowych na terenie aglomeracji poznańskiej. Czytaj więcej

Zeszyt 9 – Strategie rozwoju wybranych obszarów metropolitalnych w Europie. Rekomendacje dla aglomeracji poznańskiej

z9W obliczu coraz poważniejszych wyzwań rozwojowych stających przed miastami i otaczającymi je obszarami, na całym świecie obserwuje się procesy integracji metropolitalnej, Polega ona często na dobrowolnej współpracy ośrodka centralnego z otaczającymi gminami i innymi jednostkami terytorialnymi. Obszary metropolitalne opracowują wspólne strategie rozwoju i systemy ich wdrażania, tak aby razem osiągać wspólne cele rozwojowe.
W publikacji zaprezentowano doświadczenia wybranych obszarów metropolitalnych w Europie (m.in. Barcelony, Helsinek, Manchesteru i Stuttgartu), których podjęto działania integracyjne. Czytaj więcej

Zeszyt 10 – Infrastruktura techniczna i usługi komunalne w aglomeracji poznańskiej

z10

Poziom rozwoju i efektywność funkcjonowania infrastruktury technicznej stanowi jeden z najważniejszych elementów, który warunkuje poziom życia mieszkańców oraz konkurencyjność miast i aglomeracji miejskich. Sprawnie działająca, nowoczesna gospodarka komunalna decyduje o rozwoju mieszkalnictwa, przemysłu, rolnictwa oraz innych gałęzi gospodarki i usług, jest miarą osiągniętego standardu cywilizacyjnego.
W publikacji zaprezentowano diagnozę najważniejszych sektorów inżynieryjnych gospodarki komunalnej aglomeracji poznańskiej, do których należą: wodociągi i kanalizacja, odpady komunalne, energia elektryczna, ciepło, gaz, telekomunikacja, oraz wskazano główne kierunki ich strategicznego planowania. Czytaj więcej

Zeszyt 11 – Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej

z11

Potencjał gospodarczy to jeden z najważniejszych czynników rozwoju każdej jednostki terytorialnej, w szczególności kształtujących się w Polsce metropolii. Autorzy publikacji, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przedstawiają stan, zróżnicowanie przestrzenne i zmiany struktury gospodarki aglomeracji poznańskiej, w tym sytuację sektora B+ R. Analiza obejmuje także zróżnicowanie dochodów własnych miast i gmin, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów podatkowych, oraz wykorzystywanie środków unijnych na rzecz wspierania innowacyjności. Czytaj więcej

Zeszyt 12 – Spójność terytorialno-administracyjna aglomeracji poznańskiej

z12

Dynamiczny rozwój powiązań funkcjonalno-przestrzennych między miastem a jego otoczeniem stwarza
przesłanki nie tylko do intensywnej kooperacji między jednostkami terytorialnymi, ale także do rozbudowy prawno-organizacyjnych, zinstytucjonalizowanych form współzarządzania. Integracja metropolitalna staje się coraz istotniejszym warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem pracy jest ocena aktualnego stanu spójności zarządzania terytorialnego na obszarze aglomeracji poznańskiej i wskazanie kierunków dalszej integracji samorządów zarówno w zakresie inicjatyw oddolnych, jak i w kontekście rozwiązań odgórnych (projekt „ustawy metropolitalnej”). Czytaj więcej

Zeszyt 13 – Procesy demograficzne w aglomeracji poznańskiej w latach: 1999 – 2009

z13

Silne zmiany w rozmieszczeniu ludności, intensywne migracje, procesy starzenia się społeczeństwa, to cechy charakterystyczne dla obszarów silnie zurbanizowanych. Dynamika i zróżnicowanie przestrzenne zmian demograficznych na terenach wielkomiejskich mają daleko idące konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego, szczególnie dla rozwoju infra¬struktury technicznej i społecznej, kształtowania się rynku pracy, usług edukacyjnych i zdrowotnych.
Celem opracowania jest analiza struktury oraz dynamiki ludności w aglomeracji poznańskiej. Tłem rozważań są zmiany demograficzne zachodzące w województwie wielkopolskim oraz w innych aglomeracjach w Polsce. Czytaj więcej

Zeszyt 14 – Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej

z14

Edukacja jest przedmiotem dużej troski społecznej i jednym z najistotniejszych zadań władz samorządowych. Dostępność placówek edukacyjnych, jakość i efektywność kształcenia, równości szans edukacyjnych, dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, racjonalne zarządzanie usługami edukacyjnymi, to niektóre z najważniejszych zagadnień badawczych. Prowadzenie dobrej i skutecznej polityki edukacyjnej szczególnego znaczenia nabiera na obszarach dużych aglomeracji miejskich. Tam w wyniku suburbanizacji, dochodzi do znacznych migracji dzieci i młodzieży, głównie między miastem centralnym a ościennymi gminami. Czytaj więcej

Strona 4 z 6« Pierwsza...23456