PL | EN

Author Archives: adminon

Zeszyt 25 – SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU KOLEI METROPOLITALNEJ W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Systemy kolei metropolitalnej są w wielu częściach podstawowymi elementami transportu miejskiego i regionalnego. Stanowią one szybki i bezpieczny środek transportu miejskiego i regionalnego. Stanowią one szybki i bezpieczny środek transportu, z którego codziennie korzystają miliony pasażerów. O potrzebie powstania systemu kolei aglomeracyjnej (metropolitalnej) w Poznaniu i jego strefie podmiejski mówi się już od lat 70. XX w. Od kilku lat w dokumentach strategicznych i planistycznych poznańskiego obszaru metropolitalnego jako jedno z kluczowych wyzwań wymienia się stworzenie systemu kolei metropolitalnej.

Czytaj więcej

Zeszyt 24 – MIGRACJE WAHADŁOWE LUDNOŚCI W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Aglomeracja poznańska to liczący blisko milion mieszkańców obszar wielkomiejski. Dzięki dobrze wykształconej infrastrukturze transportowej, środkami komunikacji publicznej i indywidualnej codziennie do miejsc pracy i szkół przemieszczają się tu dziesiątki tysięcy ludzi. Celem prezentowanej publikacji jest określenie kierunków, intensywności oraz skutków codziennych migracji ludności na obszarze Poznania i gmin powiatu poznańskiego.

Czytaj więcej

Akademia Metropolitalna #6

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 6. spotkanie w ramach Akademii Metropolitalnej poświęcone ujęciu zintegrowanemu Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań odbędzie się 22 stycznia br. w sali nr 21 Collegium Geographicum, przy ul. Dzięgielowej 27 w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy!

AKADEMIA METROPOLITALNA

Centrum Badań Metropolitalnych UAM serdecznie zaprasza w listopadzie oraz grudniu br. do udziału w kolejnej edycji Akademii Metropolitalnej poświęconej Kierunkom Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań. Cykl tegorocznej edycji Akademii Metropolitalnej poświęcony będzie opracowaniu spójnej, zdefiniowanej obszarowo i promującej zintegrowane podejście Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań.

Debaty odbywać się będą w ramach projektu realizowanego przez Centrum Badań Metropolitalnych na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W ramach spotkań poruszana będzie tematyka cyfryzacji i standaryzacji dokumentów planistycznych, środowiska przyrodniczego i jego wykorzystania, transportu i infrastruktury technicznej, terenów mieszkaniowych i gospodarczych, a także infrastruktury społecznej. Czytaj więcej

Zeszyt 1 – Leśnictwo i gospodarka leśna na obszarze aglomeracji poznańskiej

zeszyt1Zeszyt 1 Biblioteki Aglomeracji Poznańskiej jest dziełem pracowników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawiającym leśnictwo i gospodarkę leśną na obszarze aglomeracji poznańskiej. Książka wprowadza historię lasów w obszarach zarabizowanych w Polsce, wyjaśnia podstawowe pojęcia oraz przybliża najważniejsze akty prawne związane z funkcjonowaniem lasów w Polsce.
W części diagnostycznej autorzy dokonują szczegółowej charakterystyki lasów w aglomeracji, przedstawiają ich genezę, stan i rozmieszczenie oraz uwarunkowania instytucjonalne i przyrodniczo-leśne. Czytaj więcej

Zeszyt 2 – Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej

z2Środowisko przyrodnicze to zespół wielu powiązanych ze sobą komponentów przyrody ożywionej i nieożywionej. Mają one istotny wpływ na rozwój przestrzenny i społeczno – gospodarczy obszarów silnie zurbanizowanych mimo ich znacznego przekształcenia. Zasoby przyrody to element krajobrazu, lokalne zaplecze surowcowe, warunki uprawiania turystyki i rekreacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
W publikacji przedstawiono zarówno aktualny stan, jak i dynamikę zmian najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego aglomeracji poznańskiej, z racji dużej lesistości i jeziorności uznawanej za aglomerację zieloną i błękitną. Stawia to szczególne wymagania w zakresie ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, zwłaszcza wobec silnej presji suburbanizacji.   Czytaj więcej

Zeszyt 3 – Krajobraz i dziedzictwo kulturowe wsi w aglomeracji poznańskiej

z3

Publikacja prezentuje wnioski z badań, których celem była dignoza obecnego stanu krajobrazu kulturowego na obszarach wiejskich aglomeracji poznańskiej oraz sformułowanie zasad jego kształtowania i ochrony. Badani objęły następujące zagadnienia: charakterystykę krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki form regionalnych, analizę walorów kulturowych, historycznych i estetyczno – wizualnych, ocenę dynamiki krajobrazu, skazanie kierunków i stref przekształceń oraz identyfikację zagrożeń, wynikających ze współczesnych trendów rozwojowych aglomeracji. Czytaj więcej

Zeszyt 4 – Wyzwania i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej

z4

Dynamika zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych stawia przed mieszkańcami i władzami lokalnymi obszarów wielkomiejskich nowe wyzwanie. Jest nim wyznaczenie kierunków działania, gwarantujących zrównoważony rozwój oraz stałe podnoszenie poziomu życia mieszkańców na całym silnie zurbanizowanym terenie.
Niniejsza publikacja to zbiór trzech artykułów na temat głównych problemów i kierunków rozwoju aglomeracji poznańskiej. Czytaj więcej

Zeszyt 5 – Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej

z5

Rynek pracy to miejsce, na którym spotykają się poszukujący pracę (podaż pracy) z pracodawcami (popyt na pracę). Silną stroną rynku pracy w aglomeracji poznańskiej na tle innych obszarów zurbanizowanych w Polsce jest wysoka liczba podmiotów gospodarczych i ich spore zróżnicowanie. Zapewniają one dużą liczbę miejsce pracy wysoką aktywność zawodową mieszkańców, co prowadzi do jednego z niższych poziomów bezrobocia w kraju. W publikacji przedstawiono dynamikę i strukturę rynku pracy oraz różnorodne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na ten rynek w ostatnich latach. Czytaj więcej

Zeszyt 6 – Marketing terytorialny w aglomeracji poznańskiej

z6

W Polsce zarówno najmniejsze jednostki terytorialne – gminy, jak i miasta oraz regiony, a także dopiero formujące się metropolie coraz częściej wykorzystują podejście marketingowe z zarządzaniu. Celem opracowana jest identyfikacja poziomu orientacji marketingowej jednostek samorządowych tworzących aglomeracją poznańską. W publikacji pokazano uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, wpływające na kierunki budowy marki aglomeracji poznańskiej i jej promocji. Omówiono aktualne trendy w marketingu terytorialnym, szczególnie doświadczenia innych metropolii europejskich. W oparciu o analizę czynników oddziałujących na strategiczne decyzje w dziedzinie marketingu/promocji przedstawiono rekomendacje w zakresie kształtowania marki i aktywności promocyjnej dla całej aglomeracji poznańskiej. Czytaj więcej

Strona 3 z 512345