PL | EN

Author Archives: adminon

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Centrum Badań Metropolitalnych UAM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Centrum Badań Metropolitalnych UAM.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treść niedostępna

Brak tekstów alternatywnych,
po powiększeniu strony nie widać jej całej treści,
brak możliwości przejścia strona za pomocą klawisza TAB,
nagłówki w kodzie strony nie są zdefiniowane w odpowiedniej kolejności,
linki nie są łatwe do zrozumienia, elementy nie mają poprawnie sformatowanych atrybutów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Karczewicz-Lamparska, e-mail: magdalena.karczewicz@amu.edu.pl, telefon:516147203.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Strona jest niedostępna.

Informacje dodatkowe

Strona została przygotowana w 2014 roku. Obecnie planowane są prace modernizacyjne, mające na celu zwiększenie jej dostępności.

IV Debata Poznańska „Pierścień wielkiego miasta – procesy urbanizacyjne w aglomeracji poznańskiej”

 Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania wraz z Partnerami – IV Debaty Poznańskiej „Pierścień wielkiego miasta – procesy urbanizacyjne w aglomeracji poznańskiej”.

Czytaj więcej

KONFERENCJA NEW CHALLENGES OF LOCAL GOVERNANCE IN TIMES OF UNCERTAINTY AND COMPLEXITY

grafika

Centrum Badań Metropolitalnych UAM zaprasza do udziału w konferencji NEW CHALLENGES OF LOCAL GOVERNANCE IN TIMES OF UNCERTAINTY AND COMPLEXITY, która odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 23-25 czerwca.
(English below)

Czytaj więcej

Centrum Badań Metropolitalnych i Fundacja Rozwoju Miasta Poznania

Centrum Badań Metropolitalnych UAM partnerem Fundacji Rozwoju Miasta Poznania

Czytaj więcej

Zeszyt 33 – SIEĆ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W METROPOLII POZNAŃ WOBEC REFORMY EDUKACJI

Prezentowana publikacja stanowi swego rodzaju „bilans otwarcia dla przeprowadzonej w ostatnich latach reformy edukacji, w odniesieniu do sytuacji szkolnictwa na obszarze działania Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W opracowaniu poruszono kilka istotnych zagadnień dotyczących stanu, uwarunkowań i perspektyw rozwoju szkół ponadpodstawowych. 

Są to: 

 • struktura przestrzenna sieci szkolnej i jej przekształcenia pod wpływem reformy
 • zasięgi oddziaływania szkół ponadpodstawowych
 • perspektywy demograficzne rynku edukacyjnego w kolejnych latach
 • preferencje uczniów w zakresie przebiegu dalszej edukacji oraz zachowań transportowych.

Czytaj więcej

KONFERENCJA „W POSZUKIWANIU INSPIRACJI. METROPOLIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM”

grafika

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową pt.: „W poszukiwaniu inspiracji. Metropolie w ujęciu porównawczym”, która odbędzie się w przepięknym Gdańsku w dniach 14-15 maja 2020 r. organizowaną przez Instytut Metropolitalny oraz Katedrę Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego.

Czytaj więcej

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2030 R.

pobrane27 stycznia 2020 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął nową Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r. Prace nad strategią trwały ponad rok a jej konsultantami merytorycznymi byli prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek z UAM oraz dr hab. Wojciech Dziemianowicz z UW.

Czytaj więcej

NAGRODA W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI DLA ZESPOŁU CBM

cofW piątek 28 czerwca 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju wręczył nagrody za osiągnięcia w dziedzinie geoinformacji. W kategorii krajowe publikacje nagrodę uzyskała najnowsza publikacja w serii Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, pt. „Zastosowanie aplikacji geoankiety i geodyskusji w partycypacyjnym planowaniu przestrzennym – dobre praktyki”.

Czytaj więcej

KONFERENCJA „OBSZARY METROPOLITALNE – PERSPEKTYWY BADAWCZE” CBM UAM I IGSEIGP

DSC05810W dniu 27 czerwca 2019 r. w Collegium Geographicum w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pod nazwą „Obszary metropolitalne – perspektywy badawcze”, zorganizowana przez Centrum Badań Metropolitalnych oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Czytaj więcej

NAGRODA FUNDACJI UAM „DOSKONAŁOŚĆ W NAUCE – UŻYTECZNOŚĆ W PRAKTYCE” DLA DYREKTORA CBM PROF. TOMASZA KACZMARKA

Gala_100lat

fot. Adrian Wykrota, Życie Uniwersyteckie

6 maja w ramach konferencji „Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości” odbyła się Gala wręczenia nagrody Fundacji UAM „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”. Celem konkursu było uhonorowanie tych, którzy w trakcie Dekady Jubileuszowej UAM 2009-2019, realizując swoje badania oraz działania naukowe o charakterze aplikacyjnym, chcieli przede wszystkim aktywnie i z pożytkiem społeczno-gospodarczym łączyć naukę z biznesem. Jednym z czterech laureatów został Dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych Profesor Tomasz Kaczmarek.

Czytaj więcej